Tài sản ròng là gì? và những điều bạn cần biết về tài sản ròng

Vậy tài sản ròng là gì? và tài sản ròng có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển của một doanh nghiệp là điều mà rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp quan tâm, bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về tài sản ròng để bạn có thể hiểu rõ hơn về loại tài sản này.

tài sản ròng là gì

Vậy tài sản ròng là gì?

Có rất nhiều định nghĩa về tài sản ròng nhưng bạn có thể hiểu đơn giản rằng tài sản ròng là tài sản của một cá nhân hay tổ chức, trong đó bao gồm tất cả tài sản của chủ thể trừ đi những khoản nợ của chủ thể đó. Tài sản ròng có thể được áp dụng cho bất kỳ chủ thể nào từ cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, cho đến một quốc gia, dựa vào thông tin về tài sản ròng ta có thể biết được tình trạng tài chính hiện tại của mỗi chủ thể.

Giá trị của tài sản ròng

Tài sản ròng là giá trị của những tài sản tài chính và phi tài chính nằm trong tay của chủ thể, nhưng không bao gồm những khoản nợ chưa được thanh toán, điều này giống nhau ở cả những cá nhân lẫn những doanh nghiệp, tài sản ròng có thể bao gồm tiền mặt, những khoản đầu tư, nhà, xe hay bất động sản mà chủ thể sở hữu. Giá trị của tài sản ròng sẽ không bao gồm những khoản nợ chưa thanh toán có thể kể đến như nợ trả góp, các khoản vay để mua xe, mua nhà hay những khoản vay ngân hàng.

Tài sản ròng của một cá nhân 

Tài sản ròng của một cá nhân là giá trị tài sản của cá nhân đó trừ các khoản nợ. Giá trị tài sản ròng của cá nhân có thể bao gồm: trang sức, tiền mặt, các khoản đầu tư, tiên lương hưu hay các khoản tiết kiệm. Các khoản nợ của cá nhân có thể là nợ đảm bảo hay nợ không đảm bảo, nợ cá nhân. Tài sản ròng của một cá có thể là một con số âm nếu các khoản nợ của cá nhân đó lớn hơn tổng giá trị tài sản của cá nhân đó.

Những tài sản như chứng chỉ, bằng cấp sẽ không được tính vào tài sản ròng cho dù những tài sản vô hình này cúng góp phần tích cực đến tình hình tài chính của cá nhân.

Tài sản ròng của doanh nghiệp

Ta có thể biết được tài sản ròng của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, vì tài sản ròng của doanh nghiệp là giá trị của tất cả các tài sản và nợ của doanh nghiệp đó và những con số này đều xuất hiện trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tài sản ròng của doanh nghiệp có thể bao gồm vốn của chủ sở hữu riêng hay giá trị sổ sách.

Cũng giống với tài sản ròng của một cá nhân, tài sản ròng của một doanh nghiệp cũng có thể bị âm nếu những khoản giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán vượt quá số vốn của chủ sở hữu và các cổ đông.

Tài sản ròng của một quốc gia 

Giá trị tài sản ròng của 1 quốc gia có thể cho ta thấy được sức mạnh tài chính của quốc gia đó là mạnh hay yếu và giá trị này chính là tổng giá trị ròng những cá nhân + công ty tại quốc gia đó + tài sản ròng của chính phủ. Trong đó giá trị tài sản ròng của một chính phủ sẽ là tất cả những tài sản và khoản nợ của chính phủ và có thể được thực hiện như trong bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp.

Tài sản ròng được tính thế nào?

Tài sản ròng có thể được tính một cách dễ dàng bằng công thức sau:

Tổng tài sản của chủ thể – Nợ phải trả của chủ thể = Giá trị tài sản ròng 

Trong đó tổng tài sản bao gồm tài sản lưu động, những khoản đầu tư hưu trí, những tài sản đầu tư khác và Tài sản hoặc là cổ phần kinh doanh, tài sản của cá nhân, các khoản cho vay cá nhân, các tài sản khác như là số tiền hoàn lại của bảo hiểm nhân thọ.

tài sản ròng là gì

Những khoản nợ bạn phải trả bao gồm các khoản vay thế chấp, nợ thẻ tín dụng, vay cá nhân, vay trả góp, vay để kinh doanh và các khoản vay khác bao gồm tất cả những khoản nợ không có ở trên hay các khoản thuế phải nộp.

Ý nghĩa của tài sản ròng 

Giá trị tài sản ròng là thước đo của sự nghèo khó hoặc giàu có của một cá nhân, giá trị của một doanh nghiệp hay sức mạnh của một đất nước, trực tiếp thể hiện tài chính của mỗi các nhân, tổ chức doanh nghiệp thậm chí là chính phủ hay quốc gia. 

Tài sản ròng là một con số cụ thể chính xác và bạn có thể theo dõi được sự biến động về tài chính của bản thân hay doanh nghiệp của mình thông qua tài sản ròng, từ đó giúp cho bạn dễ dàng cân bằng được các khoản thu chi. 

Trên đây là bản chất của tài sản ròng cũng như cách tính giá trị tài sản ròng, mong rằng những điều này có thể giúp bạn xác định tài chính của bản thân cũng như doanh nghiệp của mình đồng thời trả lời trả lời được câu hỏi tài sản ròng là gì

Trả lời